موتور قایق بنزینی دوزمانه سی نو وو sea novo ،موتور قایق با انجین دوزمانه ، مخلوط بنزین و روغن در موتورهای دوزمانه ، موتور قایق بادی 2 اسب بخار seanovo موتور قایق بادی 3/5 اسب بخار سی نوو وو seanovo two stroke outboards