موتور قایق یاماها 60 قوه

/موتور قایق یاماها 60 قوه