• دارای رنگ آبی ارغوانی روشن
  • چاپ طرح moto cross روی سینه