• 100% نخی با یقه گرد
  • نشان یاماها در وسط تی شرت
  • نشان بافت یاماها در انتهای لبه تی شرت