• 100 % پنبه
  • دارای نشان مسابقات یاماها در قسمت جلوی تی شرت
  • دارای نشان مسابقات یاماها با محدودیت سرعت در پشت تی شرت