• 100% پنبه
  • نشان مسابقات یاماها روی سینه
  • نشان یامالوب و جی تی آر روی آستین
  • نشان بافت یاماها در انتهای لبه