• چاپ لوگوی yamaha motorcycles
  • نشان بافت یاماها در انتهای لبه