• 100% نخی
  • وصله دوزی شده
  • سنگ کاری براق ریز