• 100% نخی
  • قلابدوزی لوگوها
  • دارای پهلوهای چاک دار