• چاپ لوگوی یاماها روی سینه
  • یقه گرد و آستین بلند