• امکان آموزش شنا به روش دست و پا زدن
  • دارای پارچه بیرونی و درونی مقاوم
  • امکان استفاده در سنین مختلف
  • قابلیت تحمل وزن تا 30 کیلوگرم
  • امکان شناور ماندن روی آب به مدت 48 ساعت