• ساخته شده از نایلون سنگین
  • دارای سه کمربند جهت ایمنی بیشتر
  • مورد تایید گارد ساحلی