• ساخته شده از نایلون سنگین
  • مورد تایید گارد ساحلی
  • دارای سه کمربند برای ایمنی بیشتر