• ساخته شده به روش نایلون PFD
  • دارای سه کمربند قابل تنظیم
  • مورد تایید گارد ساحلی آمریکا