توضیحات

NGK CR9EH-9

شمع توصیه شده و استاندارد برای موتور سیکلت های چهارزمانه
از قبیل : هندا AX1 و هندا Degree