• دوخته شده از نخ
  • لوگوی قرمز یاماها روی سینه
  • یقه برگردان