• چاپ برجسته Snow Racing
  • پارچه پشمی
  • لوگوی یاماها روی آستین