• ترکیبی از نخ و پلی استر
  • یکسان سازی روپوش آبی با آستردوزی آن
  • جیب جلو