• قلابدوزی لوگوی yamaha racing در جلو و چاپ لوگوی آن در شانه
  • دارای لوگوی speedblock و Yamaha در پشت پیراهن
  • دوخته شده از ترکیب نخ نرم و پلی استر
  • دارلای جیب و دکمه های مخفی به سبک جدید