• 100% نخی
  • دارای پهلوهایی با حاشیه کشباف برای راحتی بیشتر
  • دارای دکمه هایی با سنگ مصنوعی بیرنگ و براق
  • دارای وصله دوزی لوگوی Appliqué