• 100% نخی
  • دارای آستین های کشباف دنده دار تزیینی
  • دارای قلابدوزی های ریز