• دوخته شده از پشم
  • روپوش قابل جداشدن
  • چاپ لوگوی یاماها روی سینه