• دارای جلد فلزی پلی کربنات
  • پوشش فشرده برای محافظت فرق سر
  • دارای تهویه سراسری برای جریان هوا
  • آستر مخملی برای راحتی و نظافت آسان