• ترکیب رنگهای آبی،قرمز،سفید
  • دارای جلد و ساختار فلزی پلی کربناتی
  • دارای نوار EPS با تراکم دوتایی
  • دارای نوار داخلی قابل جابجا شدن